【MEXC Global Futures】Phần thưởng giao dịch Futures vào thứ 4 hàng tuần và mỗi kỳ sẽ chia sẻ 5000USDT phần thưởng Futures

Để đáp lại sự ủng hộ của người dùng , MEXC ra mắt hoạt động giao dịch Futures vào thứ 4 hàng tuần và phần thưởng 5000USDT Futures sẽ được chia đều cho mỗi tuần.Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

Các cặp giao dịch đang hoạt động: tất cả các hợp đồng Futures tiêu chuẩn USDT và các cặp hợp đồng Futures tiền tệ,giao dịch ngay hôm nay :

https://contract.mexc.com/exchange/BTC_USDT?type=linear_swap

Điều kiện : Trong thời gian diễn ra sự kiện,cả người dùng mới và cũ cần có khối lượng giao dịch tối thiểu là 1000USDT

Thời gian sự kiện: 07:00 Thứ 4–19:00 Thứ 6 hàng tuần (giờ VN)

【Giải thưởng giao dịch】

Giải nhất (khối lượng giao dịch ≥100.000USDT): 500 USDT phần thưởng Futures

Giải nhì (khối lượng giao dịch ≥80,000USDT): 300USDT phần thưởng Futures

Giải 3 (khối lượng giao dịch ≥50.000USDT): 100USDT phần thưởng Futures

Thứ 4–100: Chia sẻ phần thưởng tương ứng với khối lượng giao dịch cá nhân trong sự kiện.

【Giải thưởng chia sẻ】

Chia sẻ ảnh chụp màn hình giao dịch hoặc ảnh tỷ lệ lợi nhuận vào nhóm telegram chính thức của MEXC hoặc nhóm đối tác bên thứ ba của MEXC, v.v. Tải ảnh chụp màn hình gửi vào form đăng ký sự kiện, mỗi người có thể gửi nhiều lần trong ngày. 50 người sẽ được chọn ngẫu nhiên và mỗi người sẽ được thưởng 10USDT.

Làm thế nào để tham gia:

1.Trong thời gian diễn ra sự kiện, từ thứ 4 đến thứ 6 đối với các giao dịch Futures.

2.Chia sẻ ảnh chụp màn hình giao dịch lên biểu đồ chia sẻ tỷ lệ lợi nhuận cho cộng đồng và tải biểu mẫu lên

Đăng ký ngay: https://forms.gle/hqYk3EoDjRQJDfwA7

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ telegram: https://t.me/mexcdm4

Chú ý:

1.Trong thời gian diễn ra sự kiện, khối lượng giao dịch tích lũy của người dùng bằng số tiền mở + số tiền đóng (bao gồm lãi và lỗ chưa thực hiện và lãi lỗ đã thực hiện)

2.Tổng tiền thưởng cho mỗi kỳ của sự kiện này là 5000 USDT, và tiền thưởng sẽ được phát trong vòng 2 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc, thường là vào thứ 4 hàng tuần, các bạn chú ý kiểm tra nhé.

3.Hoạt động này sẽ được tổ chức từ Thứ 4 đến Thứ 5 hàng tuần; thời gian hoạt động từ 07:00 Thứ 4 đến 19:00 Thứ 6 (giờ VN); điền vào biểu mẫu sẽ tự động được coi là tham gia hoạt động; thời gian kết thúc của hoạt động này sẽ được thông báo trong một thông báo khác.

4.Để đảm bảo tính công bằng của hoạt động, nếu người dùng có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sự kiện, nền tảng MEXC sẽ ngay lập tức hủy tư cách nhận giải thưởng, và tài khoản sẽ bị đóng băng nếu tình huống xảy ra nghiêm trọng.

5.Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về MEXC.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Evelyn Zhang

Evelyn Zhang

More from Medium

80/20 #3 — Trying (and failing to build a Crypto Lottery on Ethereum

Why is Axelar turning the whole crypto world upside down?

UmamiSwap and the Future!

Blockchain Gang